Årshjul

Idrettsglede for alle

Verdigrunnlag: Respekt, ærlighet og inkludering. Trygghet og mestringsopplevelser gjennom MIF allidrett

Formål:
MIF allidrett skal arbeide et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn til og med 7 år får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt, hvor de får mulighet til å prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer, og hvor trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus.

  • Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre aktører som har tilbud til barn.
  • Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i nærmiljøet.
  • Å inkludere alle barn og unge i nærmiljøet.
  • Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett i Mjøndalen idrettsforening.
  • Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder.
  • Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter.
  • Å legge til rette for sosiale tiltak for hele familien, utenom selve idrettsaktiviteten, for eksempel aktivitetsdager, turer, kino- og teaterbesøk og lignende.
  • Bli kjent med MIFs fasiliteter gjennom aktivitet.

Sesongpregede aktiviteter

Aktivitetene er rent praktisk delt opp i halvårlig treningssesonger, høst og vårhalvår. Ved å følge aktivitetene i allidrettsårshjulet fortløpende, søker allidretten å gi ett balansert treningsopplegg for de enkelte behov ut ifra alder.

Det legges også opp til en progresjon i treningenes innhold i de ulike gruppene gjennom allidrettshjulet: